Các giải pháp thực hiện mục tiêu vì trẻ em của ngành Lao động – Thương binh và xã hội

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 70 diễn ra từ ngày 25-27/9/2015, New York. Đây là một kế hoạch hành động vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng. Chương trình nghị sự 2030 giúp tăng cường hoà bình trên toàn thế giới và vấn đề xoá đói giảm nghèo sẽ được thực hiện dưới mọi hình thức và mọi khía cạnh, bao gồm cả những vùng nghèo đói nhất. Mục tiêu này là một thách thức rất lớn của thế giới và là yêu cầu bức thiết cho sự phát triển bền vững.

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Kế hoạch đã nhấn mạnh đến quan điểm, các mục tiêu phát triển bền vững, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2030 của Việt Nam. Căn cứ Quyết định này, ngày 19/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Kế hoạch đã nêu rõ 17 mục tiêu với các nhiệm vụ chính, trong đó có các mục tiêu, nhiệm vụ về trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *