Bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên từ kinh nghiệm của CHLB Đức trong các vấn đề lao động và buôn bán trẻ em

Hiện tượng “lao động trẻ em” chỉ được biết đến ở CHLB Đức dưới hình thức người chưa thành niên

Xem thêm