Gắn kết cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở các cơ sở trợ giúp xã hội với cộng đồng – cơ hội và thách thức

Tóm tắt Chăm sóc xã hội là một hợp phần quan trọng của trợ giúp xã hội, dịch vụ chăm

Xem thêm

Công tác xã hội với gia đình bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Đây là báo cáo nghiên cứu về thực hành công tác xã hội của thực tâp sinh công tác xã

Xem thêm