Gắn kết cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở các cơ sở trợ giúp xã hội với cộng đồng – cơ hội và thách thức

Tóm tắt Chăm sóc xã hội là một hợp phần quan trọng của trợ giúp xã hội, dịch vụ chăm

Xem thêm