Đào tạo nguồn nhân lực trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của Học viện phụ nữ Việt Nam

Bài viết giới thiệu bức tranh toàn cảnh về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Công tác xã hội với trẻ em của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong những năm qua, cung cấp một số thông tin về kết quả đạt được của Học viện sau 10 năm đào tạo chuyên ngành Công tác xã hội ở các trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học, đồng thời chỉ ra những khó khăn,tồn tại và thách thức mà Học viện phụ nữ nói riêng, các cơ sở đang đào tạo nguồn nhân lực Công tác xã hội với trẻ em nói chung, đã và đang phải đối mặt. Bài viết cũng đưa ra một vài giải pháp mang tính định hướng về nội dung, chương trình đào tạo đội ngũ nhân viên Công tác xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Học viện phụ nữ những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *