Gắn kết cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở các cơ sở trợ giúp xã hội với cộng đồng – cơ hội và thách thức

Tóm tắt

Chăm sóc xã hội là một hợp phần quan trọng của trợ giúp xã hội, dịch vụ chăm sóc xã hội bao gồm các hoạt động dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản và dịch vụ công tác xã hội có tính chất chuyên môn, chuyên sâu. Sự kết hợp giữa dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản với dịch vụ công tác xã hội có tính chất chuyên môn chuyên sâu là sự tất yếu của tiến trình cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội.

Dịch vụ chăm sóc xã hội có thể diễn ra tại cơ sở cung cấp dịch vụ và tại cộng đồng, nơi  mà phần đông đối tượng sử dụng dịch vụ sinh sống; các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng giải pháp tối ưu là cho phát triển dịch vụ chăm sóc xã hội là phải hình thành các cơ sở cung cấp dịch vụ ngay tại cộng đồng, gần nơi đối tượng có nhu cầu cung cấp dịch vụ cư trú và phải gắn kết việc cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội tại cơ sở cung cấp dịch vụ với cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ngay tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng.

Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới về phát triển các dịch vụ chăm sóc xã hội và gắn kết dịch vụ chăm sóc xã hội tại các cơ sở cung cấp dịch vụ với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng, cần phải nhận diện được các cơ hội và thách thức đó để tận dụng cơ hội và khắc phục các thách thức đó để thúc đẩy hệ thống chăm sóc xã hội ở Việt Nam lên một tầm cao mới

Làm thế nào để gắn kết được dịch vụ chăm sóc xã hội  tại các cơ sở cung cấp dịch vụ với dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng và dựa vào sức mạnh của cộng đồng là một bài toán, một hướng đi có tính chất chiến lược trong quá trình đổi mới trợ giúp xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện về cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức, năng lực, phát triển nguồn nhân lực, phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở ngay tại cộng đồng và phát triển các loại hình dịch vụ chăm sóc xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân và tiến trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *