Lao động trẻ em và vấn đề đặt ra về chiến lược và mô hình trợ giúp cho lao động trẻ em tại Việt Nam hiện nay

Việt Nam ước tính có 2,83 triệu trẻ em đã tham gia vào hoạt động kinh tế, trong đó lao động trẻ em ước tính chiếm hơn 60% (1,7 triệu). Đây là nhóm đối tượng đối mặt với nhiều nguy cơ, cần được ưu tiên trợ giúp. Đáng chú ý hơn nữa, một tỉ lệ khá lớn hơn 50% lao động trẻ em hiện đã bỏ học, đối mặt với nguy cơ tham gia lao động nhiều giờ và nhiều rủi ro khác. Việc trợ giúp đã được thực hiện, tuy nhiên cần hướng tới một chiến lược trợ giúp chuyên nghiệp, có sự phân định giữa chương trình phòng ngừa lao động trẻ em và trợ giúp trẻ em đã tham gia vào thị trường lao động, trong đó các dịch vụ trợ giúp cần phù hợp và mục đích, nguyên tắc cho các đối tượng cụ thể như: đối tượng hiện còn đi học và đã bỏ học, đối tượng trẻ em hiện sống tại địa phương, sống chung với gia đình hay đã dịch chuyển đến lao động ở các địa phương khác. Ngoài ra, để quá trình trợ giúp hiệu quả, nhân viên công tác xã hội cần được giao quyền và xác định vai trò rõ ràng hơn, cụ thể hơn trong việc trợ kết nối nguồn lực, xây dựng chiến lược trợ giúp cũng như tham gia trợ giúp trực tiếp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *