Một số điểm mới khi tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, tại Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016 gồm 7 chương với 106 điều (tăng 2 chương và 46 điều) với cách tiếp cận xây dựng Luật hoàn toàn mới dựa trên quyền trẻ em theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. So với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Luật Trẻ em 2005, Luật Trẻ em 2016 có nhiều điểm đổi mới tích cực, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *