Một số giải pháp thực hiện pháp luật về trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhà nước đã kịp thời thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng thành các chính sách cụ thể, xây dựng và ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ quốc kế dân sinh. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, rất nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực trẻ em đã được ban hành nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *