Tham gia viết đề xuất xây dựng kế hoach 5 năm phát triển ngành Công tác xã hội Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 5 NĂM VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I.Giới thiệu tổng quan

Dự án Phát triển Giáo dục công tác xã hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, được triển khai từ tháng 6/2016 với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Hiệp hội các trường đào tạo công tác xã hội quốc tế (IASSW). Dự án hướng tới việc tăng cường năng lực Hiệp hội trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục nghề CTXH và tại Việt Nam; tăng cường tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế về việc đào tạo và hành nghề nghiệp. Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy chuyên sâu về CTXH; (ii) Tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giảng dạy CTXH; (iii) Nâng cao năng lực của Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH Việt Nam trong việc hỗ trợ các trường đào tạo CTXH cải thiện nội dung chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, năm đầu tiên (7/2016-7/2017) Dự án tập trung vào 7 nhóm hoạt động chính: (1) Xây dựng – duy trì trang Website của Hội  các trường đào tạo công tác xã hội; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các trường đào tạo CTXH (2); Xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm của Hội các trường đào tạo CTXH;  (3) Rà soát, đánh giá các chương trình đào tạo CTXH; (4) Xây dựng tài liệu chuyên sâu về CTXH; (5) Tập huấn, tăng cường năng lực cho giảng viên, cán bộ CTXH; (6) Nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị xây dưng pháp luật về CTXH và chứng chỉ hành nghề CTXH; (7) Hỗ trợ các trường đào tạo CTXH tổ chức các hội thảo về  phát triển, đào tạo CTXH .

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của Dự án là đội ngũ giảng viên là những cán bộ giảng dạy CTXH từ 52 cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp trên cả nước. Bên cạnh đó dự án sẽ mang lại lợi ích gián tiếp cho hàng ngàn sinh viên chuyên ngành CTXH và cán bộ chuyên ngành CTXH. Kết quả cuối cùng nhằm cung cấp những dịch vụ chất lượng cho hàng triệu người dân có nhu cầu. Dự án cũng sẽ đóng góp vào việc phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật về CTXH, chứng chỉ hành nghề CTXH, nghiên cứu và phát triển nghề CTXH tại Việt Nam.

II.Nội dung công việc       

Chuyên gia được tuyển thực hiện hoạt động “Nghiên cứu và đề xuất kế hoạch 5 năm về phát triển đào tạo và nghề Công tác xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động nhằm đánh giá lại thực trạng hoạt động xây dựng chiến lược hiện nay và đưa ra các đề xuất kế hoạch chiến lược 5 năm phát triển đào tạo và nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

III. Nhiệm vụ của chuyên gia

– Nghiên cứu tài liệu các chương trình hoạt động hiện nay về đào tạo và phát triển chuyên nghiệp nghề công tác xã hội ở Việt Nam;

– Làm việc xin ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan để thu thập thông tin và ý kiến góp ý

– Đưa ra khuyến nghị chiến lược 5 năm (2016-2020) cho lộ trình phát triển đào tạo và nghề công tác xã hội tại Việt Nam. Nội dung của kế hoạch bao gồm những phần chính như sau:

  • Bối cảnh công tác đào tạo và phát triển nghề nghiệp của công tác xã hội tại Việt Nam
  • Thực trạng việc xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam
  • Định hướng phát triển đào tạo và nghề công tác xã hội hiện nay ở Việt Nam
  • Kế hoạch 5 năm phát triển đào tạo và nghề công tác xã hội tại Việt Nam

Sản phẩm nghiên cứu

Chuyên gia sẽ giao nộp sản phẩm là 01 báo cáo tư vấn (tối thiểu 20 trang) về chiến lược phát triển đào tạo và nghề công tác xã hội ở Việt Nam (2017-2021)

Yêu cầu năng lực

– Có trình độ thạc sỹ trở lên trong các lĩnh vực hành chính công, an sinh xã hội, xã hội học, công tác xã hội.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và công tác xã hội.

– Đã từng tham gia hoạt động xây dựng chiến lược phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, công tác xã hội và đào tạo.

– Có hiểu biết về các hoạt động đào tạo và phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam và trên thế giới.

Thời gian thực hiện và kinh phí

– Thời gian thực hiện trong tháng 3 – 5/2017

– Phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo kinh phí dự án được phê duyệt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *