Tổng quan vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình phát triển ngành CTXH ở Việt Nam

Sự phát triển của công tác xã hội ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong các thập kỷ vừa qua gắn với bối cảnh kinh tế-xã hội-chính trị và không tách rời sự đóng góp của các tổ chức xã hội. Nói theo lý thuyết hệ thống sinh thái thì các thiết chế xã hội/các tổ chức xã hội đã thúc đẩy, tác động lẫn nhau để hình thành hệ sinh thái trong đó công tác xã hội là một thành phần. Bài viết nêu lên tiến trình phát triển công tác xã hội (CTXH) từ sau ngày giải phóng miền Nam, cụ thể là từ những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh. Những đóng góp cho hồi sinh và phát triển CTXH của các cá nhân, tập thể; các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc đã được ghi nhận thông qua những nỗ lực không mệt mỏi của họ để hình thành diện mạo của CTXH ngày hôm nay.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *