Tổng quan về chính sách pháp luật hiện hành về CTXH ở Việt Nam

Chính sách và pháp luật về công tác xã hội là một nội dung lớn, mang tính thời sự cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện nhiều vấn đề liên quan để làm căn cứ cho việc kiến nghị hoàn thiện CTXH. Ở bài viết này, tác giả sẽ cũng cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát nhất của chính sách và pháp luật công tác xã hội hiện nay ở Việt Nam.

Xem chi tiết bài viết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *