Vấn đề trẻ em lao động sớm và phương pháp tiếp cận công tác xã hội

Mỗi một quốc gia tồn tại và phát triển luôn đối diện với các vấn đề xã hội. Các vấn đề xã hội nảy sinh là hậu quả trực tiếp của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi một quốc gia. Việt Nam giống như các nước trên thế giới luôn phải đối diện với các vấn đề xã hội. Trong vài thập kỷ gần đây với với những chính sách đổi mới của Chính phủ trong đường lối phát triển kinh tế đó là “Phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” đã mang lại những thành tựu nhất định cho Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội như thu nhập bình quân đầu người tăng từ mức dưới 100 USD lên khoảng 2.025 USD vào năm 2014, tỷ lệ nghèo giảm nghèo giảm mạnh từ 58% năm vào năm 1993-1994 xuống 8,4% năm 20141. Bên cạnh đó mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng tác động không nhỏ đưa tới các vấn đề xã hội như vấn đề “Trẻ em lao động sớm”

Trong thực tế, trẻ em thực hiện rất nhiều công việc và hoạt động khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Không phải tất cả các công việc do trẻ em thực hiện đều được coi là trẻ em lao động sớm. Có sự khác biệt đáng kể giữa việc phân loại lao động của trẻ em. Sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong công việc không ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển cá nhân của họ hoặc can thiệp vào việc học tập của họ, thường được coi là một điều tích cực. Các hoạt động này bao gồm các hoạt động như giúp đỡ cha mẹ trong nhà, trợ giúp công việc kinh doanh của gia đình hoặc kiếm tiền ngoài giờ học để phụ giúp gia đình hoặc trong những ngày nghỉ học ở trường.

Những hoạt động này góp phần vào việc phát triển các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc của trẻ em và phần nào góp một phần vào kinh tế gia đình của họ; họ cung cấp cho họ những kỹ năng và kinh nghiệm và giúp cho trẻ chuẩn bị cho họ trở thành những thành viên có ích có kỹ năng sống và làm việc trong suốt cuộc đời trưởng thành của họ. Trong bài viết này “Vấn đề lao động trẻ em” được hiểu là “Trẻ em lao động sớm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *